Home slider

با استعانت از خداوند متعال ، شرکت کاشی ارم اردکان , تولید کننده انواع کاشی کف مطابق با استانداردهای ملی ایران , خود را متعهد به رعایت تمامی قوانین و مقررات ملی,ایمنی و زیست محیطی دانسته و برای پاسخگویی به نیازهای متعدد و روز افزون مشتریان ,کارکنان , سهامداران و سایر طرفهای ذینفع خود,رعایت اصول زیر را ضروری میداند:

1)افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر طرفهای ذینفع
2)بهبود کیفیت محصولات تولیدی و کاهش ضایعات
3)افزایش تنوع محصولات
4)پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار
5)پیشگیری از آلودگی محیط زیست
6)مدیریت انرژی
شرکت کاشی ارم اردکان ,استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استاندارد های ISO 14001 :2004-ISO9001:2008-OHSAS 18001:2007
رابه عنوان رویکردی استراتژیک برای نیل به اهداف فوق برگزیده است
مدیریت شرکت خود را متعهد به ارتقاء کیفیت و پیشگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش سطح ایمنی و بهداشت محیط های کار می دانسته و از کلیه همکاران عزیز انتظار دارد با تشزیک مساعی ,صمیمانه در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و بهبود عملکرد فرایندهای شرکت همت گمارند.
از این رو نماینده مدیریت در سیستم های سه گانه استاندارد بابرخورداری از اختیارات کافی,مسئول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مدیریت یکپارچه و ارائه گزارشات لازم به اینجانب می باشد.
این خط مشی برای همگامی با شرایط روز و نیازمندیهای روز افزون مشتریان , در ابتدای هر سال شمسی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
طراحی و اجرا : طاها سیستم